فيلترهاي پليتد شرکت آزاد فيلتر با راندمانهاي مختلف از کلاس G3 تا کلاس F9 با فريم هاي مقوايي ، پلاستيکي و فلزي توليد و ارائه ميشوند .

براساس شرايط آب و هوايي ، فشارکاري و نيز شرايط خورنده موجود در هوا و يا گاز عبوري از فيلتر نوع فريم مشخص ميگردد .