اين شرکت فيلترهاي کربن اکتيو را با مدياي گرانل ، مدياي الياف مصنوعي آغشته به کربن اکتيو و نيز پودر کربن اکتيو توليد و ارائه مينمايد .

کاربرد اين نوع فيلترها جهت جذب گازهاي شيميايي و رفع بو از محيط ميباشد .

اين شرکت فيلترهاي کربن اکتيو را بر اساس نوع کاربرد و گازهاي آلاينده موجود در محيط توليد مينمايد .