فيلترهاي کامپکت V Type از نوع فيلترهاي هوا ميباشد که با توجه به خصوصيات ويژه اين نوع فيلترها کاربرد وسيعي در صنايع مختلف دارند .

از جمله ويژگي هاي اين نوع فيلترها موارد ذيل ميباشد :

- استفاده از مدياي micro fiber glass ويا synthetic fibers

- مقاوم در شرايط مرطوب

- سطح فيلتراسيون بسيار زياد و افت فشار پايين

- مقاوم در محيط هاي شيميايي و اسيدي

- کلاس فيلتراسيون در اين نوع فيلتر شامل کلاس هاي F6 الي H14 ميباشد .