المنت فيلترها سوخت اغلب در فيلتراسيون سيالاتي مانند گازوييل ، بنزين و ... به کار گرفته ميشوند که با توجه به آلودگي هاي موجود در اين نوع سيالات ، استفاده از يونيت هاي فيلتراسيون در مصارف صنعتي لازم و ضروري ميباشد .

اين شرکت فيلترهاي سوخت را با توجه به کاربرد و نيز ميکروريتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مينمايد .