کاربرد اين نوع فيلترها به عنوان پيش فيلتر در مسير هواي ورودي هواسازها ، کمپرسورها و توربين ها ميباشد که وظيفه آن جداسازي ذرات درشت از هوا است .

اين نوع پيش فيلترها با فريم هاي فلزي بر اساس نوع کاربرد تهيه ميگردد و توسط شرکت آزاد فيلتر در ابعاد مختلف با استفاده از توري هاي فلزي با مش هاي گوناگون توليد و ارائه ميگردد