شرکت آزاد فيلتر ، فيلترهاي استوانه اي و مخروطي هواي ورودي توربين ها و کمپرسورها را با توجه به شرايط آب و هوايي و نيز راندمان مورد نياز در کلاس هاي فيلتراسيون F7(EU7) الي F9(EU9) براساس جديدترين تکنولوژي روز دنيا و با استفاده از بهترين مدياهاي موجود توليد و ارائه مينمايد

جهت انتخاب فيلتر مناسب ميتوانيد با استفاده از جدول زير و اطلاعات موجود مدياي مناسب را اتخاب نماييد .

AZAD FILTER MEDIA TYPE

MATERIAL PERCENTAGE

HYDROPHOBIC CONDITION

FILTER CLASS(ACC. EN779)

INITIAL PRESSURE DROP

Cellulose

100 % Cellulose

Hydrophobic

F7/F8

Good

Cellulose Synthetic

90% cellulose

10% synthetic

50% Hydrophobic

F7/F8

Good

Cellulose Synthetic

80% cellulose

20% synthetic

Hydrophobic

F8

Poor

Cellulose Synthetic

80% cellulose

20% synthetic

Hydrophobic

F9

Poor

Cellulose + Nano Web

100% Cellulose

+ Nano web Layer

Hydrophobic

/F8/F9

Very Good

Polyester

100% Polyester

Hydrophobic

F7/F8/F9

Good

Polyester + Nano Web

100% Polyester

Hydrophobic

F9

Good

Composite

Composite Fibers

(AZAD FILTER SPECIAL MEDIA)

Hydrophobic

F9

Very Good