با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف کشور و نيز حساسيت بسيار زياد در تميز بودن روغن از ذرات جامدي که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد ميشود فيلتراسيون روغن نيز بسيار با اهميت ميباشد .

شرکت آزاد فيلتر در اين راستا فيلترهاي روغن را بر اساس کاربرد و ميکروريتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مينمايد که کاربردهاي گوناگوني در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن توربين و روغن هاي صنعتي دارند .

مدياي فيلتر روغن :

Cellulose , Cellulose Synthetic , Polypropylene , Synthetic Fibers , Micro Fiber Glass , Stainless Steel Wire Mesh ,

ميکروريتينگ :

1 الي 100 ميکرون