اين نوع فيلترها در خطوط انتقال گاز و يونيت های فيلتراسيون ايستگاههای گاز استفاده ميشوند که قابليت جداسازی ذرات جامد از سيال گاز عبوری را دارند .

اين نوع فيلترها در ميکروريتينگ های مختلف از 1 ميکرون الی 10 ميکرون و با کلاس های کاری 150 الي 600 توسط اين شرکت توليد ميگردند .

مديای به کار رفته در اين نوع فيلترها از جنس Polypropylene ، Polyester و Cellulose ميباشد .

در فيلترهای اين شرکت از لايه توری ساپورت جهت بالا بردن مقاومت مديای فيلتر در فشار گاز نيز استفاده ميگردد .

کليه فيلترهای توليدی اين شرکت با گارد داخلی Spiral توليد ميگردند که باعث بالا بردن مقاومت گارد داخلی در برابر فشار ميگردد .